Αποδοτικά σετ καλωδίων

σετ καλωδίων

Αποδοτικά σετ καλωδίων επαγγελματικών προδιαγραφών. Στην ιστοσελίδα μας παρέχουμε στοχευμένα κομμάτια μελετών όσον αφορά καλώδια και επιπρόσθετα σετ καλωδίων. Αποδοτικά σετ καλωδίων ώστε να επιλέξετε το καταλληλότερο.

MORRIS Σετ Κοπής Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ αναλύουμε το MORRIS – 47308 HM-29 Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά ας φανερώσουμε η ποσότητα λαβή είναι στο μέγεθος HC 63-2. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος θα ξεκαθαρίσουμε ότι η τίμηση εξάρτημα κοπής είναι ίσο σε HC 73-2. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Συγκόλλησης να αναφέρουμε ο όρος μίκτη είναι στο μέγεθος E-43. Στο εξής να καταδείξουμε πως το δεδομένο ρυθμιστή οξυγόνου έγκειται στην ποσότητα OR-25. Εδώ διατίθενται μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκόλληση.

Εναργώς θα κοινολογήσουμε πως ο χαρακτήρας ρυθμιστή ασετυλίνης προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα AR-25. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας πληροφορήσουμε πως ο χαρακτήρας μπεκ συγκόλλησης εντοπίζεται στην τιμή HCW-W (5). Επιπλέον να επισημάνουμε πως το ποσό μπεκ κοπής προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη HCW-C (6290-1). Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης να καταμαρτυρήσουμε ότι το στοιχείο σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης (Διπλός) ανέρχεται στο μέγεθος 4m. Ακολούθως έχουμε εργαλεία πάνω σε σετ καλωδίων.

Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά ας μνημονεύουμε ότι ο βαθμός κοπή λαμβάνει στο νούμερο έως 150mm. Ακολούθως να κοινοποιήσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος συγκόλληση είναι στο νούμερο έως 6mm. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η διάσταση κόστος ισούται στο διακριτό μέγεθος € 228,28.

MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το MAESTRO – ZWCK-18 Κασετίνα Κοπής και Συγκόλλησης . Επιπροσθέτως ας μνημονεύουμε ο όρος διπλό σωλήνα οξυγόνου-ασετυλίνης είναι ίσο σε 4,5mt. Μελετώντας τις προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι ο αριθμητικός δείκτη κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 240,00. Επιπλέον προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Ακολούθως μελετάμε το MORRIS – 47312 HCW-23 S ΣΕ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Από τη μελέτη του σετ καλωδίων Κοπής να πούμε ότι το τυπικό γνώρισμα λαβή είναι σε τιμή ορισμένη HC 63-2. Πέραν των άλλων τιμών θα παρουσιάσουμε πως η ιδιότητα εξάρτημα κοπής είναι ίσο σε HC 73-2. Ακολούθως θα διαδώσουμε ότι ο βαθμός μίκτη είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή E-43. Κάνοντας την παρουσίαση του σετ καλωδίων Συγκόλλησης θα δημοσιοποιήσουμε ότι η τίμηση ρυθμιστή οξυγόνου προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή OR-25. Εδώ θα βρείτε μηχανήματα σχετικά με εργαλεία για ηλεκτροκολλήσεις inverter.

Ερευνώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής θα εκθέσουμε πως το στοιχείο ρυθμιστή ασετυλίνης ανέρχεται στο μέγεθος AR-25. Αποφασιστική παράμετρος είναι θα εκθέσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος μπεκ συγκόλλησης συμποσούται στην ποσότητα HCW-W (1, 3, 5). Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι η πληροφορία μπεκ κοπής ισούται αριθμητικά στο ψηφίο HCW-C (6290-1). Εδώ έχουμε προτάσεις πάνω σε προτεινόμενες ηλεκτροκολλήσεις inverter.

MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης

Εδώ εξετάζουμε το MORRIS – 47313 HCW-35 P Σετ Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης. Κάνοντας την παρουσίαση του προϊόντος ας ανακοινώσουμε πως το τυπικό γνώρισμα λαβή φτάνει στο μέγεθος 43-2. Ωσαύτως ας σημειώσουμε ότι η αποτίμηση εξάρτημα κοπής είναι στη διακριτή ποσότητα 49-2. Πέραν των άλλων τιμών του σετ καλωδίων ας κοινολογήσουμε η πληροφορία μίκτη προσεγγίζει σε τιμή ορισμένη E-43. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές ας κοινοποιήσουμε ο βαθμός ρυθμιστή οξυγόνου εντοπίζεται στο στοιχείο ΟR-450. Επιπλέον προτείνουμε μηχανήματα πάνω σε ηλεκτροκολλήσεις tig.

Εξάλλου να διαφωτίσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος ρυθμιστή ασετυλίνης φτάνει στη διακριτή ποσότητα AR-450. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του Σετ Κοπής-Συγκόλλησης θα γνωστοποιήσουμε ότι το μετρήσιμο μέγεθος μπεκ συγκόλλησης είναι σε HCW-W (3,5,7). Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του σετ καλωδίων Κοπής και Συγκόλλησης θα προσθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης μπεκ κοπής συγκλίνει στην ποσότητα HCW-C (62990-1).

Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του σετ καλωδίων Κοπής-Συγκόλλησης Οξυγόνου/Ασετυλίνης να παρατηρήσουμε ότι το τυπικό γνώρισμα σωλήνα Οξυγόνου-Ασετυλίνης (διπλός) είναι ίσο στη διακριτή ποσότητα 4,6m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα δηλώσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα κοπή είναι στο ψηφίο έως 150mm. Από την άλλη ας προβάλλουμε ότι η αποτίμηση συγκόλληση φτάνει στο νούμερο έως 12,7mm. Επίσης θα ανακοινώσουμε πως ο χαρακτήρας κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 273,42.

Leave a Reply

Your email address will not be published.