Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας Αρχικά αναλύουμε το NAKAYAMA – SP3722 Αντλία Περιφερειακή 370 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα παρέχουμε πληροφορίες πως η ονομαστική αξία SP3722 Αντλία περιφερειακή κυμαίνεται στο νούμερο 370 W. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα καταγράψουμε πως ο συντελεστής Ισχύς έγκειται στην ποσότητα 370 W. Εξάλλου ας πούμε πως η παράμετρος Μεγ. παροχή ευρίσκεται στη διακριτή ποσότητα 2100 l/h. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας θα διαφωτίσουμε πως το χαρακτηριστικό Μεγ. μανομετρικό ευρίσκεται στην ποσότητα 30 m. Παράλληλα να σημειώσουμε ότι το δεδομένο Διάμετρος ισούται αριθμητικά στην αναγραφόμενη τιμή Στόμιο 1’’x1’’. Εξάλλου θα ανακοινώσουμε η αναγραφόμενη ιδιότητα Κόστος ανέρχεται στην ποσότητα € 29,00.

Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας

NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή

Μετά προβάλλουμε το NERO – VP 370 Αντλία Περιφερειακή. Από τη μελέτη του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε πως η πληροφορία Ισχύς είναι στον αριθμό 370W. Πέραν των άλλων τιμών του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε ότι η ιδιότητα Στόμιο κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 1″. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα προσθέσουμε ότι η τίμηση Μανομ. max ισούται αριθμητικά στην τιμή 35m. Μεταξύ των άλλων ας συσχετίσουμε ότι η αποτίμηση Παροχή max φτάνει στη διακριτή ποσότητα 2100(I/h). Προτείνουμε αντλίες επιφάνειας επαγγελματικές. Μελετώντας τις προδιαγραφές να ξεκαθαρίσουμε πως το δεδομένο Κόστος κυμαίνεται στο μέγεθος € 32,90.

KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή

Ακολούθως εξετάζουμε το KRAFT – PKM 60 (KPF-50) Αντλία Περιφερειακή. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να κατατοπίσουμε ότι ο δείκτης Μέγιστη θερμοκρασία νερού ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα +40°C.. Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα αναφέρουμε πως το στοιχείο Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο ισούται στο ψηφίο -0,15%.. Μελετώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα σημειώσουμε το χαρακτηριστικό Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού συγκλίνει στο στοιχείο -1 mm.. Μετά να εκθέσουμε ο ποσοτικός δείκτης Μανομετρικό ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 38m (max). Ακόμη ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ισούται αριθμητικά στο στοιχείο 0,5 HP. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να διαφωτίσουμε ότι το χαρακτηριστικό Στόμιο Εισόδου ισούται στο ψηφίο 1″. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας ας σας κρατήσουμε ενήμερους ότι το μέγεθος Τάση συμποσούται στο μέγεθος 230V/50Hz.

Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να ξεκαθαρίσουμε ο ποσοτικός δείκτης Στόμιο Εξόδου λαμβάνει στο ψηφίο 1″. Πέραν των άλλων μεγεθών του εργαλείου αντλίας επιφάνειας θα φέρνουμε στη δημοσιότητα η ποσότητα Παροχή ανέρχεται στο μέγεθος 2500 lt/h. Αντιστοίχως θα αναφέρουμε ότι ο χαρακτήρας Ύψος Αναρρόφησης κυμαίνεται σε τιμή ορισμένη 8m (max). Σημαντικό είναι να κοινοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Κόστος ισούται αριθμητικά στον αριθμό € 39,00.

NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W

Μετά αναλύουμε το NERO – VP 750 Αντλία Περιφερειακή 750W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας ας παρέχουμε πληροφορίες ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς ανέρχεται στην ποσότητα 750W. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα εξακριβώσουμε ότι ο δείκτης Στόμιο συμποσούται στο διακριτό μέγεθος 1″. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα δηλώσουμε πως το μετρήσιμο μέγεθος Μανομ. max ισούται στο νούμερο 50m. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας φέρνουμε στη δημοσιότητα ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max ευρίσκεται στον αριθμό 3600(I/h). Πέραν των άλλων μεγεθών της αντλίας επιφάνειας ας τονίσουμε η ποσότητα Κόστος λαμβάνει σε € 54,50.

NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt

Τώρα προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7558 Αντλία Περιφερειακή 750Watt. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα φέρουμε σε γνώση σας πως ο συντελεστής SP 7558 Αντλία περιφερειακή ανέρχεται στην αναγραφόμενη τιμή 750 W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος να τονίσουμε πως η τίμηση Ισχύς συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 750 W. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές θα δείξουμε πως ο χαρακτήρας Μεγ. παροχή είναι ίσο στο νούμερο 3000 l/h. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως η αποτίμηση Μεγ. μανομετρικό ανέρχεται στο στοιχείο 58 m Ø. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών του εργαλείου αντλίας να δείξουμε πως η τίμηση Στόμιο ισούται στο μέγεθος 1’’x1’’. Παρατηρώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να καταδείξουμε η ποσότητα κόστος συμποσούται στον αριθμό € 55,00.

NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης

Μετά παρουσιάζουμε το NERO – JET GP 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Από την εξέταση του προϊόντος να φέρνουμε στη δημοσιότητα η ιδιότητα JET GP είναι ίσο στην ποσότητα 800 Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης. Παρατηρώντας τα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα τονίσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς κυμαίνεται στην ποσότητα 800W. Μελετώντας τις προδιαγραφές να γνωστοποιήσουμε η ποσότητα Ύψος Αναρροφ. max. είναι στην αναγραφόμενη τιμή 8m. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα αναφέρουμε πως η τίμηση Στόμιο συγκλίνει στο στοιχείο 1″. Πέραν των άλλων τιμών της αντλίας επιφάνειας θα σημειώσουμε ότι ο όρος Μανομετρικό max. κυμαίνεται στο διακριτό μέγεθος 38m. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα πληροφορήσουμε ότι ο συντελεστής Παροχή max. είναι ίσο στο ψηφίο 3200(l/h). Επιπλέον θα καταδείξουμε πως το στοιχείο Κόστος είναι στο ψηφίο € 56,90.

NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού

Στη συνέχεια μελετάμε το NAKAYAMA – NS3600 Αντλία Ψεκασμού. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ξεκαθαρίσουμε ότι το ποσό LT/MIN συγκλίνει στο στοιχείο 36. Μετά θα φέρουμε σε γνώση σας ότι η τίμηση πίεση ισούται στην αναγραφόμενη τιμή 10-40bar. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας ξεκαθαρίσουμε πως ο βαθμός Κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 59,00.

NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Ακόμα εκθέτουμε το NERO – JET 750A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Μελετώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος να γνωστοποιήσουμε πως η διάσταση Ισχύς φτάνει στο στοιχείο 750W . Επιπλέον να σας κρατήσουμε ενήμερους η μετρήσιμη ποσότητα Στόμιο πλησιάζει σε τιμή ορισμένη 1″. Σημασία έχει θα τονίσουμε ο βαθμός Μανομετρικό max. συγκλίνει στο ψηφίο 43m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε το δεδομένο Παροχή max. ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Συμπληρώνοντας την παρουσίαση της αντλίας επιφάνειας θα δηλώσουμε πως το μέγεθος Κόστος ευρίσκεται σε € 65,00.

NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W

Παρακάτω αναλύουμε το NAKAYAMA – SP 7000 Αντλία Επιφάνειας INOX 1000W. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα γνωστοποιήσουμε πως ο χαρακτήρας Αντλία συμποσούται στην τιμή -SP 7000 . Μαζί με αυτό να προσθέσουμε πως το χαρακτηριστικό Επιφάνειας INOX προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 1000W. Εξετάζοντας τα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να δημοσιοποιήσουμε ότι η αντικειμενική αξία Κόστος λαμβάνει στο νούμερο € 65,00.

KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″

Τώρα προβάλλουμε το KRAFT – SGP800 Αντλία Επιφάνειας 1″. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να φέρνουμε στη δημοσιότητα πως η ποσότητα Μέγιστη θερμοκρασία νερού έγκειται στη διακριτή ποσότητα +40°C . Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος θα παρατηρήσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Μέγιστη περιεκτικότητα νερού σε άμμο προσεγγίζει στην αναγραφόμενη τιμή 0,25% . Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών να πούμε ότι η αντικειμενική αξία Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού είναι στο στοιχείο 3 mm . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας ας παρατηρήσουμε ότι το ποσό Μανομετρικό είναι στην ποσότητα 40m (max) . Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά της αντλίας θα καταμαρτυρήσουμε πως ο αριθμητικός δείκτη Ισχύς εντοπίζεται στο στοιχείο 1,1 HP . Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα πληροφορήσουμε η διάσταση Στόμιο προσεγγίζει στο ψηφίο 1″. Σημαντικό είναι να καταθέσουμε ότι το στοιχείο Τάση είναι στο στοιχείο 230V/50Hz.

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές να εκθέσουμε η ποσότητα Καλώδιο φτάνει στην τιμή 1,2 m. Ωσαύτως να διαφωτίσουμε ότι ο όρος Παροχή ισούται στην ποσότητα 3200 lt/h (max) . Παράλληλα να γνωστοποιήσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Πίεση έγκειται στο στοιχείο 4 bar (max). Ανάμεσα στα άλλα χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας θα καταδείξουμε ότι ο βαθμός Κόστος προσεγγίζει στο μέγεθος € 65,00. Ακόμα θα βρείτε εργαλεία που αφορούν επιλεγμένες αντλίες επιφάνειας.

NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W

Μετά προβάλλουμε το NAKAYAMA – SP7542 Αντλία Επιφανείας JET 1ΗΡ,42m, 3200 l/h 750 W. Συμπληρώνοντας την παρουσίαση του προϊόντος θα καταμαρτυρήσουμε ότι η μετρήσιμη ποσότητα Ισχύς προσεγγίζει στη διακριτή ποσότητα 750 W. Στη συνέχεια να συσχετίσουμε πως η αντικειμενική αξία Παροχή συγκλίνει στην αναγραφόμενη τιμή 5000 l/h. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να τονίσουμε ότι το στοιχείο Μανομετρικό ισούται στο διακριτό μέγεθος 40 m. Μεταξύ των άλλων θα δείξουμε η αποτίμηση Στόμιο είναι ίσο στο στοιχείο 1″. Από την εξέταση του προϊόντος θα κοινοποιήσουμε ότι η τίμηση Κόστος προσεγγίζει στο νούμερο € 65,00.

NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ

Στη συνέχεια προβάλλουμε το NERO – JET 750AIN Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης ΙΝΟΧ. Εναργώς να διαδώσουμε πως η ονομαστική αξία Ισχύς συγκλίνει σε τιμή ορισμένη 750W. Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας θα δημοσιοποιήσουμε το δεδομένο Ύψος Αναρροφ. max. ισούται στην ποσότητα 9m. Μελετώντας τις προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας να εξακριβώσουμε πως το στοιχείο Στόμιο εντοπίζεται στο ψηφίο 1″. Επίσης ας εκθέσουμε ότι η διάσταση Μανομετρικό max. πλησιάζει στη διακριτή ποσότητα 43m. Εξετάζοντας τις τεχνικές προδιαγραφές του μηχανήματος αντλίας επιφάνειας ας φέρουμε σε γνώση σας πως ο αριθμητικός δείκτη Παροχή max. έγκειται σε 3600(l/h). Είναι σημαντικό θα καταμαρτυρήσουμε ότι το χαρακτηριστικό Κόστος λαμβάνει στο μέγεθος € 65,90.

NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W

Ακολούθως αναλύουμε το NAKAYAMA – SP7536 Φυγοκεντρική Αντλία 1ΗΡ,36m, 750 W. Αναφαρόμενοι στα τεχνικά χαρακτηριστικά θα αναφέρουμε η πληροφορία Ισχύς κυμαίνεται στην τιμή 750 W. Μελετώντας τα χαρακτηριστικά του προϊόντος να φανερώσουμε πως η αναγραφόμενη παράμετρος Παροχή συγκλίνει στο διακριτό μέγεθος 5400 l/h. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας θα ενημερώσουμε η αναγραφόμενη παράμετρος Μανομετρικό ανέρχεται στο μέγεθος 35 m. Οφείλουμε να δηλώσουμε ο συντελεστής Στόμιο φτάνει στην τιμή 1″ x 1″. Εξετάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας επιφάνειας να μνημονεύουμε ότι ο δείκτης Κόστος είναι ίσο στην αναγραφόμενη τιμή € 67,00.

KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε το KRAFT – PKM80 (KPF-100) Αντλία Περιφερειακή. Σε αυτό το σύνδεσμο διατίθενται προτάσεις που αφορούν αντλίες επιφάνειας.

Τώρα παρουσιάζουμε το Μέγιστη θερμοκρασία +40 βαθμούς κελσίου . Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας ας ξεκαθαρίσουμε ότι η διάσταση Μέγιστη περιεκτικότητα νερου σε άμμο λαμβάνει σε 0,15%. Διαβάζοντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του εργαλείου αντλίας να γνωστοποιήσουμε ότι η παράμετρος Μέγιστη διάμετρος σωματιδίων νερού λαμβάνει στο μέγεθος 1 mm. Στο εξής να παρουσιάσουμε ότι η αναγραφόμενη παράμετρος Ισχύς συγκλίνει στην τιμή 1 HP. Πέραν των άλλων χαραηρηριστικών της αντλίας επιφάνειας να βεβαιώσουμε ο συντελεστής Τάση είναι ίσο στην ποσότητα 230V / 50Hz. Σαφώς θα διαφωτίσουμε ότι η ποσότητα Παροχή (max) ανέρχεται στη διακριτή ποσότητα 3000 Lt/h. Εξάλλου θα εξακριβώσουμε πως η μετρήσιμη ποσότητα Μανομετρικό ανέρχεται σε τιμή ορισμένη 70m (max). Εξετάζοντας τις προδιαγραφές του προϊόντος ας καταδείξουμε ότι η ονομαστική αξία Στόμιο εισόδου φτάνει στο μέγεθος 1″. Σαφώς θα παρατηρήσουμε πως ο όρος Στόμιο εξόδου έγκειται στην τιμή 1″ .

Παρατηρώντας τις προδιαγραφές του εργαλείου αντλίας θα πληροφορήσουμε ότι η ποσότητα Ύψος αναρρόφησης προσεγγίζει στο στοιχείο 8m (max). Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά της αντλίας επιφάνειας να παρατηρήσουμε ο όρος Κόστος φτάνει στο νούμερο € 69,00. Ακολούθως διατίθενται μηχανήματα πάνω σε αντλίες.

LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια

Στη συνέχεια μελετάμε το LAM – JET 1100A Αντλία Αυτόματης Αναρρόφησης Μαντεμένια. Παρατηρώντας τις προδιαγραφές της αντλίας να δηλώσουμε πως η παράμετρος Ισχύς κυμαίνεται στο ψηφίο 1100W. Από τη μελέτη του εργαλείου αντλίας επιφάνειας ας συσχετίσουμε πως ο όρος Στόμιο έγκειται στην ποσότητα 1″. Μελετώντας τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προϊόντος ας ξεκαθαρίσουμε πως ο βαθμός Μανομετρικό max. ισούται αριθμητικά στην τιμή 55m. Παρατηρώντας τις τεχνικές προδιαγραφές του προϊόντος θα παραθέσουμε πως η αναγραφόμενη ιδιότητα Παροχή max. κυμαίνεται στη διακριτή ποσότητα 3600(l/h). Μαζί με τ’ άλλα χαρακτηριστικά του μηχανήματος αντλίας θα καταδείξουμε η διάσταση Κόστος είναι ίσο στο ψηφίο €70,00.

Leave a Reply

Your email address will not be published.