Παράμετροι ηλεκτροκόλλησης

εργαλεία ηλεκτροκόλλησης

Στη συνέχεια εξετάζονται παράμετροι ηλεκτροκόλλησης. Στις παραμέτρους αυτές περιλαμβάνεται η γεωμετρία, η ποιότητα ηλεκτροκόλλησης, η ζώνη θερμοκρασίας και η διάρκεια ζωής με μεθόδους μετεπεξεργασίας.

Γεωμετρία ηλεκτροκόλλησης

Οι συγκολλήσεις μπορούν να προετοιμαστούν γεωμετρικά με πολλούς διαφορετικούς τρόπους. Οι πέντε βασικοί τύποι αρμών συγκόλλησης είναι ο αρμός, η αρθρωτή άρθρωση, ο γωνιακός σύνδεσμος, η ένωση ακμών και η Τ-άρθρωση (μια παραλλαγή αυτής της τελευταίας είναι η σταυροειδής άρθρωση). Άλλες παραλλαγές υπάρχουν επίσης – για παράδειγμα, οι αρθρώσεις διπλής παραγωγής V χαρακτηρίζονται από τα δύο τεμάχια υλικού, κάθε ένα από τα οποία μειώνεται σε ένα κεντρικό σημείο στο μισό του ύψους τους. Οι αρθρώσεις παρασκευής ενός-U και διπλής-U είναι επίσης αρκετά συνηθισμένες – αντί να έχουν ευθείες άκρες όπως οι αρθρώσεις μονής-V και διπλής-V, είναι καμπύλες, σχηματίζοντας το σχήμα ενός U. Βεβαίως υπάρχοιν πολλές παράμετροι ηλεκτροκόλλησης. Οι αρθρώσεις Lap είναι επίσης συνήθως περισσότερο από δύο κομμάτια παχιά ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη διαδικασία και το πάχος του υλικού, πολλά κομμάτια μπορούν να συγκολληθούν μαζί σε μια γεωμετρία άρθρωσης περιτύλιξης στην ηλεκτροκόλληση.

Μέθοδοι συγκόλλησης

Πολλές μέθοδοι συγκόλλησης απαιτούν τη χρήση ενός συγκεκριμένου σχεδιασμού άρθρωσης. για παράδειγμα, η συγκόλληση με αντίσταση, η συγκόλληση δέσμης λέιζερ και η συγκόλληση με δέσμη ηλεκτρονίων εκτελούνται συχνότερα στις αρθρώσεις. Άλλες μέθοδοι συγκόλλησης, όπως η θωρακισμένη συγκόλληση με τόξο μετάλλων, είναι εξαιρετικά ευέλικτες και μπορούν να συγκολλήσουν σχεδόν οποιοδήποτε τύπο συνδέσμου. Ορισμένες διεργασίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να γίνουν συγκολλήσεις πολλών σταδίων, στις οποίες μία συγκόλληση επιτρέπεται να κρυώσει και στη συνέχεια πραγματοποιείται μια άλλη συγκόλληση πάνω από αυτήν. Αυτό επιτρέπει τη συγκόλληση των παχών τμημάτων που είναι διατεταγμένα σε μια προετοιμασία ενιαίας σύνδεσης V, για παράδειγμα. Στη συνέχεια εξετάζονται περισσότερες παράμετροι ηλεκτροκόλλησης.

Διατομή ενός ηλεκτροκολλημένου αρμού

Η διατομή ενός ηλεκτροκολλημένου αρμού, με το πιο σκούρο γκρι που αντιπροσωπεύει τη ζώνη συγκόλλησης ή σύντηξης, το μέσο γκρι η ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα και το ελαφρύτερο γκρι το βασικό υλικό. Αυτό καθορίζει σε κάποιο βαθμό ποιές θα είναι οι επόμενες παράμετροι ηλεκτροκόλλησης.

Ζώνη σύντηξης στην ηλεκτροκόλληση

Μετά τη συγκόλληση, στην περιοχή ηλεκτροκόλλησης μπορούν να εντοπιστούν διάφορες διακεκριμένες περιοχές. Η ίδια η ηλεκτροκόλληση ονομάζεται ζώνη σύντηξης – πιο συγκεκριμένα, είναι εκεί όπου το μέταλλο πλήρωσης τοποθετήθηκε κατά τη διάρκεια της διαδικασίας ηλεκτροκόλλησης. Οι ιδιότητες της ζώνης σύντηξης εξαρτώνται κυρίως από το χρησιμοποιούμενο μέταλλο πλήρωσης και τη συμβατότητά του με τα βασικά υλικά. Περιβάλλεται από τη ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα, την περιοχή που είχε τη μικροδομή της και τις ιδιότητες που άλλαζε η ηλεκτροκόλληση. Αυτές οι ιδιότητες εξαρτώνται από τη συμπεριφορά του υλικού βάσης όταν υποβάλλονται σε θερμότητα. Το μέταλλο στην περιοχή αυτή είναι συχνά ασθενέστερο από το υλικό βάσης και τη ζώνη σύντηξης και είναι επίσης εκεί όπου εντοπίζονται υπολειμματικές τάσεις.

Ποιότητα ηλεκτροκόλλησης

Η κυανή περιοχή προκύπτει από οξείδωση σε αντίστοιχη θερμοκρασία 600 ° F (316 ° C). Αυτός είναι ένας ακριβής τρόπος για τον προσδιορισμό της θερμοκρασίας, αλλά δεν αντιπροσωπεύει το πλάτος του HAZ. Το HAZ είναι η στενή περιοχή που περιβάλλει αμέσως το συγκολλημένο βασικό μέταλλο.

Αντοχή των συγκολλήσεων

Πολλοί διακριτοί παράγοντες επηρεάζουν την αντοχή των συγκολλήσεων και του υλικού γύρω από αυτά, συμπεριλαμβανομένης της μεθόδου συγκόλλησης, της ποσότητας και της συγκέντρωσης της εισροής ενέργειας, της συγκολλητικότητας του υλικού βάσης, του υλικού πλήρωσης και του υλικού ροής, του σχεδιασμού της άρθρωσης και των αλληλεπιδράσεων μεταξύ όλων αυτών των παραγόντων. Για να δοκιμαστεί η ποιότητα μιας συγκόλλησης, συνήθως χρησιμοποιούνται καταστρεπτικές ή μη καταστρεπτικές μέθοδοι ελέγχου για να εξακριβωθεί ότι οι συγκολλήσεις είναι απαλλαγμένες από ελαττώματα, έχουν αποδεκτά επίπεδα υπολειπόμενων τάσεων και παραμορφώσεων και έχουν αποδεκτές ιδιότητες ζώνης θερμικής επίδρασης (HAZ). Οι τύποι ελαττωμάτων συγκόλλησης περιλαμβάνουν ρωγμές, παραμορφώσεις, εγκλεισμούς αερίου (πορώδες), μη μεταλλικά εγκλείσματα, έλλειψη σύντηξης, ελλιπή διείσδυση, στρώση δακρύων και υποτιμήσεις.

Προδιαγραφές συγκολλήσεων στη βιομηχανία μεταλλουργίας

Η βιομηχανία μεταλλουργίας έχει θεσπίσει προδιαγραφές και κώδικες για να κατευθύνει τους συγκολλητές, τους επιθεωρητές συγκόλλησης, τους μηχανικούς, τους διαχειριστές και τους ιδιοκτήτες ακινήτων με τη σωστή τεχνική συγκόλλησης, τον σχεδιασμό συγκολλήσεων, τον τρόπο εκτίμησης της ποιότητας των προδιαγραφών διαδικασίας συγκόλλησης, τη συγκόλληση και τον τρόπο εξασφάλισης της ποιότητας μιας εργασίας συγκόλλησης. Μέθοδοι όπως ο οπτικός έλεγχος, η ακτινογραφία, η υπερηχητική δοκιμή, η υπερηχητική απεικόνιση σταδιακής συστοιχίας, η επιθεώρηση διεισδυτικών χρωμάτων, η επιθεώρηση μαγνητικών σωματιδίων ή η βιομηχανική αξονική τομογραφία μπορούν να βοηθήσουν στην ανίχνευση και ανάλυση ορισμένων ελαττωμάτων.

Ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα

Η ζώνη που επηρεάζεται από τη θερμότητα (HAZ) είναι ένας δακτύλιος που περιβάλλει τη συγκόλληση στην οποία η θερμοκρασία της διαδικασίας συγκόλλησης, σε συνδυασμό με τις καταπονήσεις της άνισης θέρμανσης και ψύξης, μεταβάλλει τις ιδιότητες θερμικής επεξεργασίας του κράματος. Τα αποτελέσματα της συγκόλλησης στο υλικό που περιβάλλει τη συγκόλληση μπορεί να είναι επιζήμια – ανάλογα με τα χρησιμοποιούμενα υλικά και την εισροή θερμότητας της διαδικασίας συγκόλλησης που χρησιμοποιείται, το HAZ μπορεί να έχει διαφορετικό μέγεθος και αντοχή.

Η θερμική διάχυση του υλικού βάσης παίζει μεγάλο ρόλο – αν η διάχυση είναι υψηλή, ο ρυθμός ψύξης υλικού είναι υψηλός και το HAZ είναι σχετικά μικρό. Αντίστροφα, η χαμηλή διάχυση οδηγεί σε βραδύτερη ψύξη και σε μεγαλύτερο HAZ. Η ποσότητα θερμότητας που εισάγεται από τη διαδικασία συγκόλλησης παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, καθώς οι διεργασίες όπως η συγκόλληση με οξυακετυλένιο έχουν μια μη συγκεντρωμένη εισροή θερμότητας και αυξάνουν το μέγεθος του HAZ. Οι διαδικασίες όπως η συγκόλληση δέσμης λέιζερ δίνουν μια πολύ συγκεντρωμένη, περιορισμένη ποσότητα θερμότητας, με αποτέλεσμα ένα μικρό HAZ.

Διάρκεια ζωής με μεθόδους μετεπεξεργασίας

Η ανθεκτικότητα και η διάρκεια ζωής των δυναμικά φορτωμένων, συγκολλημένων χαλύβδινων δομών προσδιορίζεται σε πολλές περιπτώσεις από τις συγκολλήσεις, ειδικότερα τις μεταβάσεις συγκόλλησης. Μέσω της επιλεκτικής επεξεργασίας των μεταβάσεων με λείανση (λειαντική κοπή), σφυρηλασία με κόλλα, επεξεργασία επιπτώσεων υψηλής συχνότητας κλπ., Η ανθεκτικότητα πολλών σχεδίων αυξάνεται σημαντικά.

Η συγκόλληση με απλά λόγια

Συγκόλληση, τεχνική που χρησιμοποιείται για τη σύνδεση μεταλλικών μερών συνήθως με την εφαρμογή της θερμότητας. Αυτή η τεχνική ανακαλύφθηκε κατά τη διάρκεια των προσπαθειών χειρισμού του σιδήρου σε χρήσιμα σχήματα. Οι συγκολλημένες λεπίδες αναπτύχθηκαν την 1η χιλιετία CE, οι πιο γνωστές από τις οποίες κατασκευάστηκαν από τους αραβικούς οπλισμούς στη Δαμασκό της Συρίας. Η διαδικασία θρυμματισμού σιδήρου για την παραγωγή σκληρού χάλυβα ήταν γνωστή αυτή τη στιγμή, αλλά ο χάλυβας που προέκυψε ήταν πολύ εύθραυστος. Η τεχνική συγκόλλησης-η οποία περιελάμβανε τη διαστρωμάτωση σχετικά μαλακού και σκληρού σιδήρου με υλικό υψηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα, ακολουθούμενη από σφυρηλάτηση σφυρηλάτησης – παρήγαγε μια ισχυρή, σκληρή λεπίδα. Εδώ μπορείτε να μάθετε με απλά λόγια τι είναι η συγκόλληση.

Παπούτσια εργασίας

Τα παπούτσια εργασίας είναι κατασκευασμένα από ειδικό υλικό το οποίο προστατεύει τα πόδια μας για να αποφύγουμε τυχόν προβλήματα κατά τις εργασίες συγκόλλησης. Πολλές φορές έχουμε αναφέρει οτι ταπούτσια εργασίας περιλαμβάνονται στα μέτρα ατομικής προστασίας που πρέπει να λάβει κάποιος όταν εκτελεί τεχνικές εργασίες. Όπως για παράδειγμα εργασίες ηλεκτροκόλλησης η χρήση αλυσοπρίονου, όπου είναι απαραίτητα τα μέσα ατομική προστασίας και τα παπούτσια εργασίας. Στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα θα βρείτε μεγάλη γκάμα από παπούτσια εργασίας.

Εξελίξεις στην τεχνολογία συγκολλήσεων

Στη σύγχρονη εποχή η βελτίωση στις τεχνικές παραγωγής σιδήρου, ιδιαίτερα η εισαγωγή χυτοσιδήρου, περιορίζεται η συγκόλληση στον σιδερά και το κοσμηματοπωλείο. Άλλες τεχνικές σύνδεσης, όπως η στερέωση με βίδες ή πριτσίνια, εφαρμόστηκαν ευρέως σε νέα προϊόντα, από τις γέφυρες και τους σιδηροδρομικούς κινητήρες μέχρι τα μαγειρικά σκεύη. Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζτηκαν πολλές παράμετροι ηλεκτροκόλλησης. Εδώ κάνουμε μια ιστορική αναδρομή για τη συγκόλληση.

Leave a Reply

Your email address will not be published.